Forfatter Emne: En kortfattet gennemgang af FN's Menneskerettigheder  (Læst 645 gange)

Offline PU (OP)

 • Hyper medlem
 • *****
 • Indlæg: 2878
 • Activity:
  0.8%
 • Country: 00
 • Køn: Mand
 • Politisk Ukorrekt
  • Vis profil
  • Dagens Blæser
En kortfattet gennemgang af FN's Menneskerettigheder
« Dato: Oktober 24, 2018, 04:43:24 pm »
PU's kommentarer er med blå skrift.

Artikel 1.

Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.


Fornuft og samvittighed? Er disse egenskaber ikke af forskellig størrelse? En psykopat har ikke meget samvittighed, skal jeg hilse og sige. Og hvad nu hvis man har det lidt svært ved at man synes at nogle handler for lidt i broderskabets ånd?
 

Artikel 2.
Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art, for eksempel på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling.

Hvad med forbrydere?

Der skal heller ikke gøres nogen forskel på grund af det lands eller områdes jurisdiktionsforhold eller politiske eller internationale stilling, til hvilket en person hører, hvad enten dette område er uafhængigt, under formynderskab eller er et ikke selvstyrende område, eller dets suverænitet på anden måde er begrænset.
Artikel 3.

Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.
Pædoffile har altså ret til liv og selv frihed!!
Artikel 4.

Ingen må holdes i slaveri eller trældom; slaveri og slavehandel under alle former skal være forbudt.
Artikel 5.

Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.
Skal forbrydere da ikke straffes??
Artikel 6.

Ethvert menneske har overalt i verden ret til at blive anerkendt som retssubjekt. Jeg ved ikke hvad definitionen på retssubjekt
Artikel 7.

Alle er lige for loven og har uden forskelsbehandling af nogen art lige ret til lovens beskyttelse. Alle har ret til lige beskyttelse mod enhver forskelsbehandling i strid mod denne erklæring og mod enhver tilskyndelse til en sådan forskelsbehandling. Hvordan tolker vi lige det?
Artikel 8.

Enhver har ret til en fyldestgørende oprejsning ved de kompetente nationale domstole for handlinger, der krænker de fundamentale rettigheder, som forfatningen eller loven giver vedkommende.
Artikel 9.

Ingen må underkastes vilkårlig anholdelse, tilbageholdelse eller landsforvisning. Heller ikke landsforrædere!
Artikel 10.

Enhver har under fuld ligeberettigelse krav på en retfærdig og offentlig behandling ved en uafhængig og upartisk domstol, når der skal træffes en afgørelse med hensyn til hans rettigheder og forpligtelser og med hensyn til en hvilken som helst mod ham rettet strafferetslig anklage.
Artikel 11.

    Enhver, der anklages for et strafbart forhold, har ret til at blive anset for uskyldig, indtil hans skyld er godtgjort i henhold til lov ved en offentlig retshandling, hvorunder han har fået alle de garantier, der er fornødne for hans forsvar.
    Ingen må anses for skyldig i noget strafbart forhold på grund af nogen handling eller undladelse, der ikke i henhold til national eller international ret var strafbar på det tidspunkt, da den blev begået. Der skal heller ikke kunne idømmes strengere straf end fastsat på den tid, da det strafbare forhold blev begået.

Artikel 12.

Ingen må være genstand for vilkårlig indblanding i private forhold, familie, hjem eller korrespondance, ej heller for angreb på ære og omdømme. Enhver har ret til lovens beskyttelse mod sådan indblanding eller angreb.
Artikel 13.

    Enhver har ret til at bevæge sig frit og til frit at vælge opholdssted inden for hver stats grænser.
    Enhver har ret til at forlade et hvilket som helst land, herunder sit eget, og til at vende tilbage til sit eget land.

Artikel 14.

    Enhver har ret til i andre lande at søge og få tilstået asyl mod forfølgelse. Lyder rart, men hvordan finder vi frem til om asylansøgeren taler sandt?
    Denne ret må ikke påberåbes ved anklager, der virkelig hidrører fra ikke-politiske forbrydelser eller fra handlinger i strid med De forenede Nationers formål og principper. Det her er en meget omfattende lov, for disse formål og principper er ikke skrevet her.

Artikel 15.

    Enhver har ret til en nationalitet.
    Ingen må vilkårligt berøves sin nationalitet eller nægtes ret til at skifte nationalitet. Jeg har altså ret til at blive koreaner! En nationalitet afhænger af om folk af den nationalitet vil anerkende en som en af deres. Hører "mit" land ind under det cirkus, så man kan bevæge sig frit over grænserne, hver gang man får lyst til at skifte nationalitet?

Artikel 16.

    Uden begrænsninger af racemæssige, nationalitetsmæssige eller religiøse grunde har mænd og kvinder, der har nået myndighedsalderen, ret til at gifte sig og at stifte familie. De har krav på lige rettigheder med hensyn til indgåelse at ægteskab, under ægteskabet og ved dettes opløsning.
    Ægteskab skal kun kunne indgås med begge parters frie og fulde samtykke. Hvad mon sharialoven siger til det  :big_grin:
    Familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets og statens beskyttelse.

Artikel 17.

    Enhver har ret til at eje ejendom såvel alene som i fællesskab med andre.
    Ingen må vilkårligt berøves sin ejendom. Hvad med ved arv?

Artikel 18.

Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed; denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter. Muslimer må gerne offentligt udøve deres religion, selvom den strider mod alt det her.
Artikel 19.

Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser. Hvorfor har Tyskland og mange andre så holocaustlove?
Artikel 20.

    Alle har ret til under fredelige former frit at forsamles og danne foreninger.
    Ingen kan tvinges til at være medlem af en forening. Hvordan ophæver jeg medlemskabet i grundejerforeningen?  :big_grin:

Artikel 21.

    Enhver har ret til at deltage i sit lands styre enten direkte eller gennem frit valgte repræsentanter.
    Enhver har ret til lige adgang til offentlige embeder og hverv i sit land.
    Folkets vilje skal være grundlaget for regeringens myndighed; denne vilje skal tilkendegives gennem periodiske og virkelige valg med almindelig og lige valgret og skal udøves gennem hemmelig afstemning eller tilsvarende frie afstemningsmåder.

Artikel 22.

Enhver har som medlem af samfundet ret til social tryghed og har krav på, at de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, der er uundværlige for hans værdighed og hans personligheds frie udvikling, gennemføres ved nationale foranstaltninger og internationalt samarbejde og i overensstemmelse med hver stats organisation og hjælpekilder. Ret til social tryhed=socialisme ved lov
Artikel 23.

    Enhver har ret til arbejde, til frit valg af beskæftigelse, til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår og til beskyttelse mod arbejdsløshed. Lidt mere socialisme
    Enhver har uden forskel ret til lige løn for lige arbejde. Gælder åbenbart ikke for tekstilarbejderne i Indien, som ikke får samme løn, som en fra Herning
    Enhver, der arbejder, har ret til et retfærdigt og gunstigt vederlag, der sikrer ham selv og hans familie en menneskeværdig tilværelse, og om fornødent tillige til andre sociale beskyttelsesforanstaltninger.
    Enhver har ret til at danne og indtræde i fagforeninger til beskyttelse af sine interesser.

Artikel 24.

Enhver har ret til hvile og fritid, herunder en rimelig begrænsning af arbejdstiden, og til periodisk ferie med løn. Gummiparagraf
Artikel 25.

    Enhver har ret til en sådan levefod, som er tilstrækkelig til hans og hans families sundhed og velvære, herunder til føde, klæder, bolig og lægehjælp hvad hvis lægehjælpen er dyr?og de nødvendige sociale goder og ret til tryghed i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom, uarbejdsdygtighed, enkestand, alderdom eller andet tab af fortjenstmulighed under omstændigheder, der ikke er selvforskyldt.
    Mødre og børn har krav på særlig omsorg og hjælp. Alle børn skal, hvad enten de er født i eller uden for ægteskab, have den samme sociale beskyttelse.

Artikel 26.

    Enhver har ret til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det mindste på de elementære og grundlæggende trin. Elementær undervisning skal være obligatorisk. Teknisk og faglig uddannelse skal gøres almindelig tilgængelig for alle, og på grundlag af evner skal der være lige adgang for alle til højere undervisning.
    Undervisningen skal tage sigte på den menneskelige personligheds fulde udvikling og på at styrke respekten for menneskerettigheder og grundlæggende friheder. Den skal fremme forståelse, tolerance og venskab mellem alle nationer og racemæssige og religiøse grupper, og den skal fremme De Forenede Nationers arbejde til fredens bevarelse. FN-propaganda i skolen
    Forældre har førsteret til at vælge den form for undervisning, som deres børn skal have.

Artikel 27.

    Enhver har ret til frit at deltage i samfundets kulturelle liv, til kunstnydelse og til at blive delagtiggjort i videnskabens fremskridt og dens goder.
    Enhver har ret til beskyttelse af de moralske og materielle interesser, der hidrører fra en hvilken som helst videnskabelig, litterær eller kunstnerisk frembringelse, som vedkommende har skabt.

Artikel 28.

Enhver har krav på en social og international orden, i hvilken de i denne erklæring nævnte rettigheder og friheder fuldt ud kan virkeliggøres.
Artikel 29.

    Enhver har pligter over for samfundet, der alene muliggør personlighedens frie og fulde udvikling.
    Under udøvelsen af sine rettigheder og friheder er enhver kun underkastet de begrænsninger, der er fastsat i loven alene med det formål at sikre skyldig anerkendelse af og hensyntagen til andres rettigheder og friheder og med det formål at opfylde de retfærdige krav, som moralen, den offentlige orden og det almene vel stiller i et demokratisk samfund.
    Disse rettigheder og friheder må i intet tilfælde udøves i strid med De forenede Nationers formål og principper.

Artikel 30.

Intet i denne erklæring må fortolkes som givende nogen stat, gruppe eller enkeltperson hjemmel til at indlade sig på nogen virksomhed eller foretage nogen handling, der tilsigter at nedbryde nogen af de heri opregnede rettigheder og friheder. Vi FN alene bestemme

Jeg kunne have skrevet meget mere, men så bliver det for omfattende.
Iøvrigt mener jeg, at vi skal hjemsende de fremmede.

Anklageren

 • Gæst
Sv: En kortfattet gennemgang af FN's Menneskerettigheder
« Svar #1 Dato: Oktober 25, 2018, 06:25:08 pm »
PU's kommentarer er med blå skrift.

Artikel 1.

Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.


Fornuft og samvittighed? Er disse egenskaber ikke af forskellig størrelse? En psykopat har ikke meget samvittighed, skal jeg hilse og sige. Og hvad nu hvis man har det lidt svært ved at man synes at nogle handler for lidt i broderskabets ånd?
 
Jeg kan ikke forstå, at du opstiller det som et ideal, at alle bør være ens.

Hvorfor gør du det?

Det tror jeg bestemt ikke er hensigten med artikel 1.

Mener du, det er umuligt at leve sammen i en broderskabets ånd, hvis man ikke er ens?

Jeg er humanist, så jeg mener ikke, at andre skal blande sig i, hvordan jeg lever - så længe jeg ikke begrænser andres frihed. Det samme bør gælde for alle, så man skal bare vise andre respekt i modsætning til at gå i kødet på dem og tvinge sine egne normer igennem.

Det kaldes også frihed, og den sætter jeg højt.

Hvis du tror, humanist er det samme som at være blød, så kan jeg faktisk godt forsvare mig, og er villig til det, hvis jeg bliver engrebet  :yes:

Jeg vil ikke skrive mere lige nu, fordi jeg ikke har gode erfaringer med, at man spreder sig så meget, som der er lagt op til her

Citér

Artikel 2.
Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art, for eksempel på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling.

Hvad med forbrydere?

Der skal heller ikke gøres nogen forskel på grund af det lands eller områdes jurisdiktionsforhold eller politiske eller internationale stilling, til hvilket en person hører, hvad enten dette område er uafhængigt, under formynderskab eller er et ikke selvstyrende område, eller dets suverænitet på anden måde er begrænset.
Artikel 3.

Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.
Pædoffile har altså ret til liv og selv frihed!!
Artikel 4.

Ingen må holdes i slaveri eller trældom; slaveri og slavehandel under alle former skal være forbudt.
Artikel 5.

Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.
Skal forbrydere da ikke straffes??
Artikel 6.

Ethvert menneske har overalt i verden ret til at blive anerkendt som retssubjekt. Jeg ved ikke hvad definitionen på retssubjekt
Artikel 7.

Alle er lige for loven og har uden forskelsbehandling af nogen art lige ret til lovens beskyttelse. Alle har ret til lige beskyttelse mod enhver forskelsbehandling i strid mod denne erklæring og mod enhver tilskyndelse til en sådan forskelsbehandling. Hvordan tolker vi lige det?
Artikel 8.

Enhver har ret til en fyldestgørende oprejsning ved de kompetente nationale domstole for handlinger, der krænker de fundamentale rettigheder, som forfatningen eller loven giver vedkommende.
Artikel 9.

Ingen må underkastes vilkårlig anholdelse, tilbageholdelse eller landsforvisning. Heller ikke landsforrædere!
Artikel 10.

Enhver har under fuld ligeberettigelse krav på en retfærdig og offentlig behandling ved en uafhængig og upartisk domstol, når der skal træffes en afgørelse med hensyn til hans rettigheder og forpligtelser og med hensyn til en hvilken som helst mod ham rettet strafferetslig anklage.
Artikel 11.

    Enhver, der anklages for et strafbart forhold, har ret til at blive anset for uskyldig, indtil hans skyld er godtgjort i henhold til lov ved en offentlig retshandling, hvorunder han har fået alle de garantier, der er fornødne for hans forsvar.
    Ingen må anses for skyldig i noget strafbart forhold på grund af nogen handling eller undladelse, der ikke i henhold til national eller international ret var strafbar på det tidspunkt, da den blev begået. Der skal heller ikke kunne idømmes strengere straf end fastsat på den tid, da det strafbare forhold blev begået.

Artikel 12.

Ingen må være genstand for vilkårlig indblanding i private forhold, familie, hjem eller korrespondance, ej heller for angreb på ære og omdømme. Enhver har ret til lovens beskyttelse mod sådan indblanding eller angreb.
Artikel 13.

    Enhver har ret til at bevæge sig frit og til frit at vælge opholdssted inden for hver stats grænser.
    Enhver har ret til at forlade et hvilket som helst land, herunder sit eget, og til at vende tilbage til sit eget land.

Artikel 14.

    Enhver har ret til i andre lande at søge og få tilstået asyl mod forfølgelse. Lyder rart, men hvordan finder vi frem til om asylansøgeren taler sandt?
    Denne ret må ikke påberåbes ved anklager, der virkelig hidrører fra ikke-politiske forbrydelser eller fra handlinger i strid med De forenede Nationers formål og principper. Det her er en meget omfattende lov, for disse formål og principper er ikke skrevet her.

Artikel 15.

    Enhver har ret til en nationalitet.
    Ingen må vilkårligt berøves sin nationalitet eller nægtes ret til at skifte nationalitet. Jeg har altså ret til at blive koreaner! En nationalitet afhænger af om folk af den nationalitet vil anerkende en som en af deres. Hører "mit" land ind under det cirkus, så man kan bevæge sig frit over grænserne, hver gang man får lyst til at skifte nationalitet?

Artikel 16.

    Uden begrænsninger af racemæssige, nationalitetsmæssige eller religiøse grunde har mænd og kvinder, der har nået myndighedsalderen, ret til at gifte sig og at stifte familie. De har krav på lige rettigheder med hensyn til indgåelse at ægteskab, under ægteskabet og ved dettes opløsning.
    Ægteskab skal kun kunne indgås med begge parters frie og fulde samtykke. Hvad mon sharialoven siger til det  :big_grin:
    Familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets og statens beskyttelse.

Artikel 17.

    Enhver har ret til at eje ejendom såvel alene som i fællesskab med andre.
    Ingen må vilkårligt berøves sin ejendom. Hvad med ved arv?

Artikel 18.

Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed; denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter. Muslimer må gerne offentligt udøve deres religion, selvom den strider mod alt det her.
Artikel 19.

Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser. Hvorfor har Tyskland og mange andre så holocaustlove?
Artikel 20.

    Alle har ret til under fredelige former frit at forsamles og danne foreninger.
    Ingen kan tvinges til at være medlem af en forening. Hvordan ophæver jeg medlemskabet i grundejerforeningen?  :big_grin:

Artikel 21.

    Enhver har ret til at deltage i sit lands styre enten direkte eller gennem frit valgte repræsentanter.
    Enhver har ret til lige adgang til offentlige embeder og hverv i sit land.
    Folkets vilje skal være grundlaget for regeringens myndighed; denne vilje skal tilkendegives gennem periodiske og virkelige valg med almindelig og lige valgret og skal udøves gennem hemmelig afstemning eller tilsvarende frie afstemningsmåder.

Artikel 22.

Enhver har som medlem af samfundet ret til social tryghed og har krav på, at de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, der er uundværlige for hans værdighed og hans personligheds frie udvikling, gennemføres ved nationale foranstaltninger og internationalt samarbejde og i overensstemmelse med hver stats organisation og hjælpekilder. Ret til social tryhed=socialisme ved lov
Artikel 23.

    Enhver har ret til arbejde, til frit valg af beskæftigelse, til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår og til beskyttelse mod arbejdsløshed. Lidt mere socialisme
    Enhver har uden forskel ret til lige løn for lige arbejde. Gælder åbenbart ikke for tekstilarbejderne i Indien, som ikke får samme løn, som en fra Herning
    Enhver, der arbejder, har ret til et retfærdigt og gunstigt vederlag, der sikrer ham selv og hans familie en menneskeværdig tilværelse, og om fornødent tillige til andre sociale beskyttelsesforanstaltninger.
    Enhver har ret til at danne og indtræde i fagforeninger til beskyttelse af sine interesser.

Artikel 24.

Enhver har ret til hvile og fritid, herunder en rimelig begrænsning af arbejdstiden, og til periodisk ferie med løn. Gummiparagraf
Artikel 25.

    Enhver har ret til en sådan levefod, som er tilstrækkelig til hans og hans families sundhed og velvære, herunder til føde, klæder, bolig og lægehjælp hvad hvis lægehjælpen er dyr?og de nødvendige sociale goder og ret til tryghed i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom, uarbejdsdygtighed, enkestand, alderdom eller andet tab af fortjenstmulighed under omstændigheder, der ikke er selvforskyldt.
    Mødre og børn har krav på særlig omsorg og hjælp. Alle børn skal, hvad enten de er født i eller uden for ægteskab, have den samme sociale beskyttelse.

Artikel 26.

    Enhver har ret til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det mindste på de elementære og grundlæggende trin. Elementær undervisning skal være obligatorisk. Teknisk og faglig uddannelse skal gøres almindelig tilgængelig for alle, og på grundlag af evner skal der være lige adgang for alle til højere undervisning.
    Undervisningen skal tage sigte på den menneskelige personligheds fulde udvikling og på at styrke respekten for menneskerettigheder og grundlæggende friheder. Den skal fremme forståelse, tolerance og venskab mellem alle nationer og racemæssige og religiøse grupper, og den skal fremme De Forenede Nationers arbejde til fredens bevarelse. FN-propaganda i skolen
    Forældre har førsteret til at vælge den form for undervisning, som deres børn skal have.

Artikel 27.

    Enhver har ret til frit at deltage i samfundets kulturelle liv, til kunstnydelse og til at blive delagtiggjort i videnskabens fremskridt og dens goder.
    Enhver har ret til beskyttelse af de moralske og materielle interesser, der hidrører fra en hvilken som helst videnskabelig, litterær eller kunstnerisk frembringelse, som vedkommende har skabt.

Artikel 28.

Enhver har krav på en social og international orden, i hvilken de i denne erklæring nævnte rettigheder og friheder fuldt ud kan virkeliggøres.
Artikel 29.

    Enhver har pligter over for samfundet, der alene muliggør personlighedens frie og fulde udvikling.
    Under udøvelsen af sine rettigheder og friheder er enhver kun underkastet de begrænsninger, der er fastsat i loven alene med det formål at sikre skyldig anerkendelse af og hensyntagen til andres rettigheder og friheder og med det formål at opfylde de retfærdige krav, som moralen, den offentlige orden og det almene vel stiller i et demokratisk samfund.
    Disse rettigheder og friheder må i intet tilfælde udøves i strid med De forenede Nationers formål og principper.

Artikel 30.

Intet i denne erklæring må fortolkes som givende nogen stat, gruppe eller enkeltperson hjemmel til at indlade sig på nogen virksomhed eller foretage nogen handling, der tilsigter at nedbryde nogen af de heri opregnede rettigheder og friheder. Vi FN alene bestemme

Jeg kunne have skrevet meget mere, men så bliver det for omfattende.

« Senest Redigeret: Oktober 25, 2018, 06:33:01 pm af Anklageren »