Vis indlæg

Denne sektion tillader dig at se alle indlæg oprettet af dette medlem. Bemærk at du kun kan se indlæg der er oprettet i områder du i øjeblikket har adgang til.


Beskeder - Allah ved bedst

Sider: 1 ... 5 6 [7]
91
Religion-& Filosofi / Hvordan jeg blev muslim
« Dato: Juli 02, 2017, 12:57:52 am »
Det var i El Kuds (Jerusalem), jeg modtog mit første indtryk af Islams skønhed. Hvad jeg forud havde vidst om denne religion var kun, hvad man lærer i skolerne over næsten hele Europa - at Muhammad ikke var noget andet end en efteraber af kristendommen og jødedommen, og at den tro, han grundlagde, var en vild og barbarisk tro, som kun havde til hensigt at foranstalte massakrer på de stakkels kristne, navnlig i Armenien.
Da jeg besøgte Jerusalem for omkring 5 år siden, sluttede jeg mig på grund af religionsfællesskabet til europæerne. Som et resultat af skolekristendommen med dens fremstilling af Jesus som vor frelser og hans død på korset for vore synder, blev jeg allerede tidligt i livet en tvivler. Jeg begik den fejltagelse - som ikke er usædvanlig - at sætte lighedstegn mellem ordene Kristendom og religion, og i lang tid var min opfattelse af livet fuldstændig negativ.
Et alvorligt menneske kan i længden ikke eksistere uden religion, uden et etisk grundlag for sin livsførelse. Jeg søgte sandheden og fik et dybt indtryk af den musikalske skønhed og kunst, som jeg fandt i den romersk-katolske kirke.
Det var på den tid, jeg kom til Jerusalem.
Man fejrede påske i Den hellige Gravs Kirke. Golgatha, som ligger på toppen af en smal trappe, er delt mellem græsk- og romersk-katolske præster, og den store påskemesse skulle holdes. Mennesker fra hele verden var kommet for at være vidne til messen på selve Golgatha.
Den begyndte, men den udviklede sig snart til et heftigt klammeri mellem de græske og romerske præster. Prælater, klædt i fløjl og silke, skændtes som arrige, gamle kællinger; der blev kastet med stole, og der brugtes ord, som var værre end dem, man kan høre på en markedsplads. I et hjørne bad en bonde fra Karpaterne andægtigt sin rosenkrans. I en glasmontre på væggen havde man sat en smilende Madonna. Hun bar et armbåndsur, som gnistrede af diamanter, og var et par år tidligere blevet dekoreret med den franske krigsmedalje.
I det øjeblik forstod jeg, at kristendommen i den form, jeg kendte den, havde meget lidt tilfælles med sand religion, og at mennesket Kristus, som man havde gjort til et forgyldt billede, ikke ville have været kristen, hvis han havde levet i dag.
Jeg var fortvivlet. Endnu en gang sank jeg ned i den bitreste tvivl, i den dybeste nedtrykthed. Jeg gik ud af Den hellige Gravs Kirke og ind i Omars Moské, som står der, hvor engang Salomons tempel løftede sig. I Omars Moské herskede den fuldkomne stilhed. Ingen præster messede eller prækede eller forvandlede brød og vin til Gud, ingen musik hypnotiserede og ledte hjertet bort fra klar forståelse.
Jeg tog plads i et hjørne og så, hvorledes muslim efter muslim stille kom ind, efterlod sine sko ved indgangen, faldt på knæ med ansigtet vendt med Mekka og bad sin bøn. Her fandtes der ingen kunstnerisk udhugget kristusfigur; her var man alene med den mægtige Gud, af hvis lys en lille funke genspejles i ethvert menneskehjerte.
Dette gjorde det dybeste indtryk på mig, og min opfattelse af Islam begyndte at forandres. Nogle få dage senere gik jeg til min gode ven, den islamitiske lærer Adel Gabre i El Kuds og lånte en engelsk oversættelse af Koranen. Det var Rodwells version, og jeg fandt den meget svær at forstå..
Jeg vidste ikke dengang, at den arabiske Koran ikke kan oversættes af filologer; men at kun den, som i ånd og sandhed er i stand til at fatte dens grænseløse skønhed, svagt kan gengive den i en oversættelse. Muhammad var en beduin, ude af stand til at læse og skrive; men så grebet var han af den guddommelige inspiration, han modtog, at han følte sig tvunget til at meddele hele verden, hvad han så. Han sang vers efter vers af Koranen, som blev indgivet ham under guddommelig inspiration.
Da begyndte jeg at studere arabisk, og dette førte mig til Islam.
Xauen - i spansk Marokko - ligger på et bjerg, og her besøgte jeg en dag, da jeg var træt af civilisationen og dens hule, udvendige liv, en moské. Hele udstyret bestod af en stråmåtte på gulvet, og i begyndelsen var jeg alene. Efter nogen tids forløb trådte en gammel mand ind. Hans klæder hang i laser, og han så ud til at være syg, men hans ansigt strålede af lys. Han så på mig et øjeblik. Så kom han hen til mig, rakte mig sin hånd og sagde:
- Du er ikke herfra? Hvorfor kommer du til moskéen?
Jeg svarede, at jeg ikke kendte mig selv; men at jeg fandt fred i moskéen, og jeg bad ham fortælle noget om Islam.
- Ved du, hvad Gud er? spurgte han.
Jeg rystede på hovedet.
- Hvis du forestiller dig, sagde han, at alle menneskehedens etiske idealer har nået deres fuldendelse, ville de kun danne en lille del af Gud. Synet af Gud har overvældet profeters og engles hjerte, skønt de bare forstod en ubetydelighed af Hans almagt. Hvad er din religion?
- Jeg har ingen, svarede jeg.
Han så meget alvorligt på mig, tog min hånd og sagde:
- Meget få fremmede forstår Islam - navnlig blandt jer, som kommer fra Europa med jeres opfattelse af, at civilisation og materielle fremskridt er det eneste, som er værd at leve for. Vor store filosof Ghazali siger, at i hvert menneske findes der legemliggjort en hund, et svin, en engel og en djævel.
- Hvad er en engel? spurgte jeg.
- En engel, sagde han, er det lyse element i din sjæl. En engel er billedet af Gud i dit hjerte. Hvis du tildækker dette billede, kan du ikke se Gud. Men Gud er til, enten du ser ham eller ej. Og enhver har en engel i sit hjerte, derfor er det enhvers pligt ikke at fremkalde svinet eller hunden i sig! Engelen - legemliggørelsen af lyset - fængslet med et svin eller en hund. Dette er, hvad vi kalder Helvede, den største elendighed af alle. Derfor må du finde den lige vej til Gud, den vej, hvorad du kan komme nærmere til Hans ophøjethed. Denne vej er Islam.
- Men hvorfor ikke lige så godt kristendommen eller buddhisme eller teosofi eller nogen anden af alle de mange religioner i verden? spurgte jeg
Den gamle mand smilede.
- Alle religioner indeholder noget af sandheden - noget af Islam. Men kristendommen fjerner sig mere og mere fra Gud, og den har stillet præsterne mellem menneskene og Gud. Profeten Muhammad - fred være med ham! - lærer ikke, som man påstår, nogen ny religion i Koranen. Muhammad tager kun det væsentligste i de allerede eksisterende religioner. Vejen til Gud er Islams eneste dogme. Vi har ingen præster, vi har ingen billeder i vore moskéer. Hvordan skulle man kunne gengive Gud på et maleri? Vi kan intet andet end bede til Ham og Ham alene!
- Hvem var da Muhammad? spurgte jeg.
- Kun en profet ligesom Jesus, Moses, Abraham, Buddha og tusind andre; en af de udvalgte, som så Guds storhed og måtte råbe den ud over verden. Kristendommen leder menneskene bort fra Gud, fritager dem for alt ansvar ved at lære, at Kristus er frelser, og at han døde for vo re synder. Muhammad lærer intet sådant og siger, at heller ikke Jesus selv gjorde krav på at være Gud. Ofte hedder det i Koranen: "Jeg er kun et menneske ligesom I." Islam siger os, at ethvert menneske har pligt til at åbne sin sjæl. Han må bede fem gange om dagen, så at billedet af Gud og vejen til Gud kan bevares med fuld klarhed i hans sjæl. Derfor er berusende drikke forbudt, og derfor må han faste en måned om året, for at hans legeme skal blive en sund bolig for hans sjæl. Forskellen mellem Islam og alle andre religioner er, at alle andre religioner siger, at gennem troen skal du udføre din gerning. Islam siger snarere, at gennem gerningen fødes troen. -
Få måneder senere tilhørte jeg Islam, den religion jeg, om Gud vil, skal følge, til jeg dør. Endnu en tid efter var jeg vidne til de afskyelige ugerninger, italienerne gjorde sig skyldig i mod vore islamitiske brødre i Tripolis og Cyrenaika, og for første gang i mit liv skammede jeg mig over at være europæer.


Det er min tro og mit håb, at Islam har en fremtid, navnlig i Nordeuropa, hvor menneskene i vor tid søger en religion, som kan give dem mere end kristendommen, som man har mistet al respekt for, og at fremtidens religion skal blive Islam og intet andet. Kun Islam kan i modsætning til bolchevisme, socialisme og alle moderne påfund til menneskehedens lykke gøre hvert individ fuldstændig lykkeligt.   

 :heart2:  :Cherna_29:92
Religion-& Filosofi / En enestående tid til fordybelse
« Dato: Juni 19, 2017, 03:41:34 am »
Bruger meget tid på at se dette smukke sted og de mange flotte mennesker og taler. Prøv selv og lær om vores smukke religion.

https://makkahlive.net/tvcamera.aspx
 :heart2: :Cherna_29:

93
Religion-& Filosofi / Kroppen er et kloster
« Dato: Juni 08, 2017, 01:05:34 pm »
Tænker du nogen sinde på den person, som har taget sine egne lyster og længsler som sin guddom? Vil du være hans vogter (og dermed tage ansvar for ham)?
 
Eller tror du, at de fleste af dem (virkelig) hører og tænker sig om eller forstår? De er blot som kvæg (og følger deres egne instinkter). Nej, de er mere ligeglade med den rette vej (og derfor i større nød for at blive retledt end kvæg).
(Al-Furqan 25: 43-44)
 
At guddommeliggøre sine lyster og længsler betyder, at man forfølger sine lyster og længsler for enhver pris og lader tilfredsstillelsen af disse være selve formålet med livet. Den største forhindring for at tro på Gud eller blive knyttet til Hans Religion, er ens kødelige længsler, der driver mennesket til at jagte tilfredsstillelsen af disse, hvad enten de er tilladte eller ej. Guds Sendebud, må Allahs ypperste velsignelser og fred være med ham, advarede: ”Af alle de falske afguder, der tilbedes under himmelen, er den værste i Guds øjne, tilbedelsen af ens egen kødelige og ondsindede ego.” (At-Tabarani, vol 8, hadith nr. 7502).
 
Når vi lader os drive af vores egne længsler og lyster mister vi til sidst fuldstændig kontrollen og Satan får fat i den tykke ende. Vi kender det alle sammen. Vores lyster og længsler kalder hele tiden på mere og mere, og selv om vi forsøger at få dem stilnet ved at mætte dem, er det totalt og aldeles umættelige. Mætheden varer højst et kort øjeblik – en dag, en uge eller lidt mere i bedste fald, og så er længslen eller lysten der igen og kalder igen på at blive tilfredsstillet. Og det er fuldstændig lige gyldigt om vi taler om længslen efter den ene eller den anden ting eller oplevelse.
 
At forfølge længslen og lysten er at forfølge kortfristede mål. Man kan tilfredsstille sin lyst og sin længsel på kort sigt, men ikke på langt sigt. Men langt mere vigtigt er det for os at gå efter de langsigtede mål, og det gør vi først og fremmest ved at båndlægge vores længsler og lyster – i hvert fald dem af dem, som kommer fra vores ego, som hele tiden presser på. De langsigtede mål er dem, som vi når ved først og fremmest at begrænse vores trang til at forfølge de kortsigtede, for så længe vi løber efter dem, er der ikke tid til at se det lange træk fremad.

Kroppen er vores kloster. I hinduismen, buddhismen og kristendommen går stærkt søgende mennesker i kloster for på den måde at begrænse sig udadtil. De erkender, at hvis mennesket skal udvikle sig indadtil og ophøre med at være som dyrene eller faktisk værre, så er det nødvendigt, at man begrænser sine aktiviteter udadtil – eller at man holder op med at løbe efter alt det glimmer, som verden har at tilbyde i alle mulige former.
 
I Islam har vi valgt en anden vej. Vi isolerer os ikke fra verden omkring os, men genkender dog det overordnede princip i, at hvis man vil udvide indad, må man begrænse sig udad. Vil man gå til højre, kan man ikke gå til venstre samtidigt. Man må vælge, og Islam er vejen til en vandring ind i de dybeste lag af menneskets formåen.
 :heart2: :Cherna_29:

94
Politik / Sådan er det at være muslim i Danmark
« Dato: Maj 25, 2017, 12:51:39 pm »
Man er helt rystet i sit shariahjerte. underligt at nogle nægter at erkende, at islam er fredens religion.

http://politiken.dk/debat/art5857832/S%C3%A5dan-er-det-at-v%C3%A6re-muslim-i-Danmark


 :heart2: :Cherna_29:

95
Politik / Allah er stor.
« Dato: Maj 22, 2017, 01:07:45 pm »
Allah ser alt.

Allah er eneste gud.

Dronningen om islam
Dronning Margrethe II om islam
Vi har ladet spørgsmålet om islam flyde i for lang tid, thi vi er tolerante og ret dovne. Det er nødvendigt, fra tid til anden, at løbe risikoen at se sig påklæbet en mindre flatterende etikette, for der er visse ting, som man ikke skal vise tolerance.


 :heart2: :Cherna_29:

96
Samfund- & Kultur / Allah ser alt.
« Dato: Maj 22, 2017, 12:46:25 pm »
Du er en komplet idiot.

Anklageren:
Citér
Hvor har du det andet fra?
Det er bare så søgt at kalde Vollsmose for en no-go-zone for danskere.

Den største gruppe på 29 procent er fra Danmark. Den anden største gruppe er fra Libanon med 16 procent, mens den tredje er både Somalia og Irak med 13 procent hver. Desuden bor der 5% indvandrere fra vestlige lande (wiki).

Med andre ord stammer hver tredje indbygger i Vollsmose fra et vestligt land, og de går over i centret og handler ind osv. sammen med muslimer, hinduer, budhister osv. - blandt i alt 80 forskellige nationaliteter.

Her er en mand, der kan tænke sig om og ikke lave hetz mod en befolkningsgruppe.
Jeg tror den Anklager kan blive en god muslim en dag. Ting tager bare tid.    :smile1:

Du bliver en god muslim.
 

 :heart2: :Cherna_29:

97
Fri Debat / Vi skal samle ind til Danish Muslim Aid
« Dato: Maj 13, 2017, 01:08:16 pm »
Jeg er Billan Omer Jama fra Abaarso Skole for Videnskab og Teknologi. Jeg går i 11. klasse. Jeg har modtaget jeres vidunderlige bistand og det ansvar, som I tog i forhold til at betale min skoleundervisning. Jeg er virkelig taknemmelig for Danish Muslim Aid. I gjorde min skolegang let og jeg vil ikke glemme jeres storsindede ansvar. Jeg arbejder nu hårdt for min uddannelse i ønsket om at få et legat til videre uddannelse i udlandet, hvis Allah lader mig, og hvis det vil være til jeres fornøjelse. Vores skole har masser af forskellige slags arbejdsopgaver, klubber og sportsgrene. Det er obligatorisk at deltage i nogle af disse tilbud, derfor tilmeldte jeg mig debatklubben og basketball, mit arbejde består derudover i vejledning af forældreløse børn og andre små børn, der kommer fra den landsby, der ligger tæt på vores skole. Jeg gør dette arbejde gratis og tilbringer tid med dem for at hjælpe med behovene i deres skoler. Jeg går i skole klokken 7 og har så klasser indtil klokken 2. Når jeg har fri fra skole går jeg til mit arbejde eller min klub. De dage hvor jeg ikke har arbejde studerer jeg, så jeg kan få tid nok til mine studier.

 :heart2: :JC_doubleup:

http://dmaid.dk/takkebrev/

Allah-u-Akbar hvor er livet smukt med Islam.

 :heart: :Cherna_29:


98
Religion-& Filosofi / Danmark kåret som et af de mest islamiske lande
« Dato: Maj 10, 2017, 06:54:24 pm »
Danmark er med flere længders forspring mere loyal over for Koranens kerneværdier end muslimske lande som Saudi-Arabien og Qatar. Rent faktisk findes der kun ét land, hvor islams værdier trives bedre end herhjemme, og det er Irland.

 :heart: :Cherna_29:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/2014-06-21/danmark-k%C3%A5ret-som-et-af-de-mest-islamiske-lande

 :JC_doubleup:

99
Religion-& Filosofi / Stand-up er plat dog ikke den muslimske
« Dato: Maj 01, 2017, 01:17:16 pm »
"Et smil til din broder er en velgørenhedshandling." (Sahih Muslim)
Smil og latter stimulerer både krop og sjæl, og for at holde sig sundt både fysisk og åndeligt er det godt at grine. Mange brødre og søstre gør sig meget umage for at fremstå som seriøse og alvorlige, og af og til er de bange for at dette billede skal krakelere, hvis man laver sjov. Andre forbinder sjov og skæg med barnlig opførsel. Men for megen alvor kan skræmme ens medmennesker. Derfor er der også plads til humor i islam; både den tidsløse, hurtige humor såvel som den mere reflekterende, filosofiske humor.
Profetens humor
Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelser med ham) er vores forbillede i alle henseender, og dette gælder også i forbindelse med humor. Talrige er de beretninger, der fortæller om Allahs budbringers (Allahs fred og velsignelser med ham) humor, især sammen med sine følgesvende.
Ifølge Bukhari blev Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelser med ham) konfronteret af hans følgesvende, da de sagde: "Jamen du laver sjov med os." Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelser med ham) svarede: "Men jeg siger dog sandheden."
mam Ahmad Bin Hanbal (må Allah være tilfreds med ham) beretter, at der blandt profetens følgesvende befandt sig en beduin ved navn Zahir. Zahir var efter sigende ikke nogen pæn mand (af udseende). En dag var Zahir ved at sælge nogle varer på markedet, da Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) omfavnede ham bag fra for at overraske ham. Zahir kunne ikke se, hvem det var og råbte: "Hvem er det? Slip mig!" Da profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) slap ham, vendte han sig rundt og så, hvem det var. Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) sagde så i skæmt: "Hvem vil købe denne slave?" Zahir svarede: "Oh, Allahs budbringer, jeg er usælgbar." Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) svarede: "Men i Allahs åsyn er du værdifuld."
Tirmidhi beretter om en gammel kvinde, der kom til Allahs budbringer (Allahs fred og velsignelser med ham) og spurgte ham: "Oh, Allahs budbringer, bed for mig, så jeg kan komme i Paradis." Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) svarede hende i skæmt: "Oh mor til den og den, ingen gammel kone vil komme i Paradis." Da begyndte hun at græde og gå sin vej. Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) sagde da: "Fortæl hende, at hun ikke vil komme i Paradis som en gammel kvinde, for Allah (swt) har sagt: "Vi skabte kvinder fuldkomne og gjorde nogle af dem til jomfruer." (Koranen 56:35-36)"
Mange af Profetens følgesvende havde en pragtfuld humor, som er overleveret gennem tillidsfulde kæder af beretninger.
Auf Ibn Malik Ashjai beretter, at han under slaget ved Tabuk gik hen til Profetens telt for at besøge ham. Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) sad ved et lille lavt bord af læder. Auf hilste profeten (Allahs fred og velsignelser med ham), som hilste tilbage. Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) bad ham så om at komme ind i teltet. Auf spurgte ham: "Hele mig?" Og Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) svarede: "Ja, hele dig!"  [Abu Daud, al Bidayah Vol VI p46] [Walid Ibn Uthman ibn Abi al Aliyah(må Allah være ham barmhjertig) fortæller, at Auf lavede sjov på grund af teltets lille størrelse.]
En beduin kom for at besøge Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) og bandt sin kamel foran hans moské, før han gik ind. Nogle af følgesvendene så det og sagde til Nu'ayman ibn 'Amr al-Ansari: "Hvis du slagter dén kamel, så kan vi spise den, for vi er sultne. Profeten vil betale for det." Nu'ayman slagtede så kamelen. Da beduinen kom ud fra moskeen så han sin sadel ligge på jorden og råbte: "De har slagtet min kamel, oh Muhammed!" Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) kom ud fra moskeen og spurgte følgesvendene: "Hvem har gjort det?" De svarede: "Nu´ayman." Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) gik nu for at lede efter ham, og han kom til det hus, der tilhørte Duba'ah bint al-Zubayr ibn 'Abdul Muttalib. Nu´ayman havde gemt sig i en grøft ved huset og skjult sig under palmegrene og blade. En mand pegede på det sted, hvor Nu´ayman havde gemt sig og sagde højt: "Jeg har ikke set ham, oh Allahs budbringer!" Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) trak Nu´ayman ud fra sit skjul, og hans ansigt var snavset af blade og støv. Profeten (Allahs fred og velsignelser med ham) spurgte ham: "Hvorfor gjorde du det?" Nu´ayman svarede: "Dem, der fortalte dig, hvor jeg var, er de samme, som fortalte mig, at jeg skulle slagte kamelen." Profeten gned sig i ansigtet og begyndte at le. Derefter betalte han beduinen for den slagtede kamel. [fra Hayat As Sahabah, 3/154, 155]
Muslimsk traditionel humor indeholder ofte en underfundig refleksion over vigtige ting i livet; ofte bliver sandheden omkring penible situationer løst af en person, der som i Nu´aymans tilfælde synes at virke lettere imbecil, men som gennem sine handlinger faktisk viser sig i stand til at narre de omkringstående til morskab for alle.
Sådanne personificeringer af dobbelttydig humor findes i mange dele af muslimsk litteratur, fx. i 1001 Nats Fortællinger, eller i de kendte Hodja Nasruddin-historier.
En dag gik Nasruddin Hodja til moskeen for at holde fredagsprædiken for folk. Folk var ikke særlige entusiastiske, da de så ham. Han stillede sig op og spurgte dem: "Ved I hvad jeg skal sige til jer?" Folk råbte: "NEJ!" Så gik Nasruddin ned af prædikestolen (minbar) og forlod moskeen med ordene: "Jeg har slet ikke lyst til at holde tal for folk, der ikke aner det fjerneste om, hvad jeg vil sige."
Næste fredag kom Nasruddin tilbage til moskeen og stillede folk det same spørgsmål. Denne gang råbte de: "JA!", og igen forlod Nasruddin moskeen uden at prædike, mens han sagde: "Jeg gider ikke tale til folk, der allerede ved, hvad jeg skal snakke om!"
Tredje fredag kom Nasruddin tilbage til moskeen og spurgte folk igen, om de vidste, hvad han ville tale om. Halvdelen råbte: "NEJ!" og den anden halvdel af menigheden råbte. "JA!". Og for tredje gang forlod Nasruddin moskeen uden at holde prædiken, og da han gik sagde han til folk: "Fint, så kan den ene halvdel af jer, der ved, hvad jeg skal tale om, fortælle det til den anden halvdel af jer, der ikke ved det!"
En anden historie fortæller om en from muslim, der ville købe en hest på markedet. En sælger kom hen til ham og sagde: "Dette er en fin hest, som du bare MÅ eje! Det er en islamisk hest!" Manden var skeptisk og spurgte: "Hvad er det, der præcis gør denne hest til islamisk?"
"Jo", sagde sælgeren, "Hesten sætter i gang når du siger ALHAMDULILLAH, og når du skal stoppe, skal du bare sige LA ILLAHA ILLA ALLAH. hesten adlyder prompte!"
Manden ville prøve hesten først, så han satte sig op på den og råbte: "Alhamdulillah!" - vupti, hesten styrtede af sted i fuld galop. men nu kunne manden ikke huske, hvad han skulle sige for at stoppe den. Han tænkte og tænkte, men kunne ikke huske det, og de nærmede sig begge en dyb afgrund. Manden læste al-Fatiha, men ingen ting skete, hesten løb og løb, og om lidt ville de begge styrte over afgrunden og blive smadret på bunden af klipperne. Konfronteret med situationen og den snarlige død fremsagde manden den islamiske trosbekendelse (La Illaha Illa Allah) og straks stoppede hesten op, centimeter fra kanten. Manden var utrolig lettet, viskede sveden af panden og udbrød: "ALHAMDULILLAH!"

  :heart2: :heart2: :heart2: :heart2: :big_grin: :big_grin: :big_grin:

100
Religion-& Filosofi / Danmark bør modtage 100.000 muslimer årligt
« Dato: April 21, 2017, 12:05:20 am »
Tænk på, hvad vi kan lære af muslimerne, jeg synes, at vi skal lade verdens flygtninge vælte ind over vore grænser, og labbe al deres kultur i os.
Dirckinck-Holmfeld, TV-vært, EkstraBladet 3/10 1986

 Og det er ganske vist, at kan vi ikke hamle op med invasionen, er det såmænd nok fordi, vi ikke er bedre værd. Vi burde med entusiasme tage imod tilskudet på et tidspunkt, hvor vi – ærlig talt – ikke har så forfærdelig meget at byde på selv.
Klaus Rifbjerg, forfatter og forlagsdirektør, Politiken 24/4 l988)

Men faktum er jo, at indvandrere og flygtninge er med til at berige den danske kultur, og ikke, som nogle mener, dominere den og sætter sig på den.
Ritt Bjerregaard (Socialdemokratiet), Jyllands-Posten 27/10 1991

Mennesker må selvfølgelig have lov at krydse menneskeskabte grænser i en moderne verden. Hvad er overhovedet en grænse andet end en abstraktion….Flere jugoér, tyrkere og perkere, tak! Flere sorte, gule og tværstribede, tak! Flere kvinder med og uden slør på gaden, tak!..Flere kurdiske bjergbønder!…Flere tamiler…Mere sort, tak!..Se på for eksempel New York og Rio de Janiero!…De maddikefarvede danskere kan ikke tåle lyset og solen, de får kræft af den…..Hvad med at få nogle flere fremmede hertil, nogle mørke mennesker, så det sarte blot bliver fortyndet, og den rette kulør opnås…Ud med solarierne! Ind med de fremmede!
Carsten Nagel, forfatter, cand. psych., EkstraBladet 1/12 1991

Den danske andel af dem kan efter min opfattelse ikke komme under de ca. 4000, vi modtager om året. Det magter vi , og hvis jeg yderligere skal udfordre, vil jeg tilføre, at jeg også tror, at denne tilgang af fremmed kultur ikke vil være nogen fare, men tværtimod berige vort danske særpræg.”
Mimi Stilling Jakobsen (CD), Jyllands-Posten 20/11 1991

Jeg vil overhovedet ikke sætte nogen grænse overhovedet (for hvor mange flygtninge og indvandrere, vi kan tage imod, red.)….. “ikke bare integration men samgifteri – blanding af racer – er racens overlevelse….Er der noget smukkere end mulatter? Der kommer fantastisk flotte fyre buldrende fra Tyrkiet og Pakistan og alle mulige andre steder fra, og sikke nogle herlige børn, der kunne komme ud af det…..
Klaus Rifbjerg, forfatter og forlagsdirektør, Aktuelt 14/12 91)

Det er simpelthen en krænkelse af menneskerettighederne at forlange, at de (indvandrerne) skal afstå bare en tøddel af deres ideologiske, moralske, familiære og religiøse identitet…Hvad i alverden bilder vi os ind ved at ville diktere dem vores – på talrige måder – kuldsejlede og fallerede samfunds- og samlivsmodel?
Hanne Smyrner, fhv. fotomodel, spaniensdansker, EkstraBladet 14/1 1992

Flygtninge vil blive en berigelse for disse lokal-samfund. Man kunne forestille sig, at det ville blive nødvendigt med sprogundervisning på den skole, der ellers enten er lukket eller ved at lukke.
Mimi Stilling Jakobsen (CD), B.T. 15/7 1993

Se dog de fanstastiske og flotte mennesker, der kommer ud af blandingsforhold i f.eks. de tidligere franske kolonier i Nordafrika. Tilførsel af nyt blod er et sundhedstegn. Hvis vi kun dyrkede hinanden, havnede vi i indavl og incest med en farlig degeneration med deformiteter som hareskår, misvækst, skæve hoveder og korte arme til følge… For mig eksisterer der principielt ingen grænser… det har gennem historien vist sig, at de fremmede stille og roligt har assimileret sig…
Klaus Rifbjerg, forfatter og forlagsdirektør, JyllandsPosten 11/1 1994)

Den islamiske verden er blevet en mangfoldig del af vores hverdag med spændende butikker og smilende folk. Uden denne påvirkning ville Danmark være farveløs.
Jytte Hilden (Socialdemokratiet), Århus Stiftstidende 26/3 1996.

Derfor.

 :heart2: :aww:

101
Religion-& Filosofi / Danske muslimer
« Dato: April 08, 2017, 07:47:55 am »
Danskere, som konverterer til islam, er ikke et moderne fænomen, selv om der i dag er mange flere konvertitter/revertitter end før. Vi ved ikke noget om danske vikinger, der måske har konverteret under deres lejesoldaterhverv eller under togter i den muslimske verden. Vi kan kun gisne om, hvorvidt danskere har konverteret til islam i middelalderen, men vi kender til danskere, der ligesom Hark Olufs konverterede til islam under deres fangenskab i Nordafrika, men som måtte afsværge sig deres tro eller hemmeligholde den ved tilbagekomsten til Danmark, da det var strafbart for danske statsborgere at være andet end kristne indtil 1849. Med Grundloven fik Danmark en form for religionsfrihed, hvor borgerne kunne vælge konfession efter ønske.
Nogle af de danskere, der valgte at omvende sig til islam var således en slægtning til Carslbergs grundlæggere, den danske fysiker og forfatter Niels Meyn (1930) og de danske journalist Knud Holmboe, storebror til den berømte komponist Vagn Holmboe.
Knud Holmboe konverterede til islam i 1924 og tog navnet Ali Ahmed al-Gheseiri (den, der bor på en ø = holmboe). Knud Holmboe blev dybt involveret i den libysk frihedskamp imod Mussolinis fascistiske tropper i Nordafrika, og under en pilgrimsrejse til Mekka i 1931 forsvandt han, kun 29 år gammel. Han menes myrdet af beduiner, formentligt efter ordre fra det italienske styre.

I kan alle få inspiration til Islam ved at læse hans bog.

 :big_grin:

http://www.knud-holmboe.com/books/rkenen_Br_nder__rettet.pdf

 :heart2: :Cherna_29:

102
Religion-& Filosofi / TEST: HVOR GODT KENDER DU ISLAM?
« Dato: Marts 24, 2017, 12:35:59 am »
Jeg fik 16 rigtige. Hvor mange fik du?

https://newspeek.info/test-hvor-godt-kender-du-islam/

 :heart2: :JC_doubleup:

103
.... Muhammad er en sand profet?

i begynder alt med Allahs Navn, Skaberens navn, som vi igennem Koranen har fået viden om at tilbede. Koranen er Allahs Bog, som blev tilsendt fra Allah til profeten Muhammad (må Allahs velsignelser og fred være med ham) som et bevis for alle folk om Allahs eksistens indtil Dommedagen. De tidligere profeter var nedsendt hver især til et bestemt folk på et bestemt tidspunkt, og derfor var deres beviser begrænset til disse folks bevidnelse. Profeten Muhammad (må Allahs velsignelser og fred være med ham) er det sidste sendebud fra Skaberen med et budskab, som gælder til den sidste dag på Jorden. Af denne grund har det været nødvendigt, at Allah udstyrede Sin Sidste Profet (må Allahs velsignelser og fred være med ham) med et bevis, der også kunne bekræftes absolut af ethvert menneske på ethvert tidspunkt og til enhver tid. Den endegyldige sandheds største bevis er lagt i Koranen.

Koranen er sendt ned på et klassisk og klart arabisk sprog med en speciel veltalenhed og retorik. Arabisk er et ældgammelt sprog, som folk i gamle dage gik meget op i at opføre digte og sprogmæssigt udvikle formuleringer og retorikker med. De var virkelige gode til at udtrykke dem og araberne var et veltalende folk, hvilket deres digte viste prydelige eksempler på. Enhver arabisk kyndig person, der er bekendt med det arabiske sprog og litteratur, kan så opfatte Koranens mirakuløse og unikke sprog og bemærke at det i sig selv er på et helt andet niveau. Koranen blev åbenbaret som en udfordring til de folk, der var stolte af deres rige sprog, og ikke kun til dem, men en udfordring til hele menneskeheden indtil Dommedagen. Den første udfordring gik ud på at bringe en bog af Koranens lige. Det har ingen kunnet gøre hidtil og det er der ingen, der vil kunne gøre fremtidigt. Den anden udfordring blev simplificeret; frembring ti kapitler som kan være Koranen lige. Det er der heller ikke nogen, der har kunnet eller vil kunne gøre. Den sidste udfordring til de folk, som ikke tror på Koranens budskab er, at hvis I ikke tror, så frembring da blot én surah (kapitel) som kan være Koranen til lige. Det har ingen i menneskehedens historie formået at gøre på trods af, at araberne under profetens tid var ekstremt veltalende og kendte for deres eminente poesi. De kunne ikke klare udfordringen og ej heller har andre efter dem haft succes i det. En del har forsøgt, men de kom med intet andet end volapyk. De kom aldrig nær, hvad Koranen har at byde på.
Allah har sagt:

”Tvivler I på det (koranen), som Vi har sendt ned til Vor tjener, så kom med en sura magen til den, og indkald de vidner, I har, ud over Allah, hvis I siger sandheden! Men gør I ikke dette; og I vil ikke kunne gøre det - så tag jer i vare for den ild, hvis brændsel er mennesker og sten! Den er beredt til de vantro.” [al-Baqarah 2: 23-24]

Ethvert menneske, der ikke tror på Koranen som endegyldig sandhed, er stillet denne udfordring, hvor Allah, Skaberen af Universet, udfordrer til at frembringe noget tilsvarende Koranen. Han siger:

”Sig, hvis menneskeheden og Jinnerne gik sammen om at frembringe noget tilsvarende Koranen, ville de ikke kunne frembringe dens lige, selv om de hjalp hinanden fuldt ud.” [al-Isrā, 17:88]

Det er en umulig opgave, for enhver, der studerer Koranen, opdager, at den er fuldkommen fejlfri. I ethvert aspekt er Koranen sprogmæssigt og grammatisk fuldkommen, og dens indhold og budskaber bringer dens ord på en endnu højere plan, for her er der ingen modsætninger eller uoverensstemmelser, som kunne sår tvivl om dens sandhed. Hvis et menneske stod bag formuleringen af Koranen, vil der som det mindste være én skønhedsfejl. Men den har ikke dén fejl, vidunderlig som den er, er Koranen nemlig ikke et budskab fra noget menneske, men rettere fra, hvem, der har skabt mennesket. Allah siger:

”Undrer de da ikke over Koranen? Hvis den kom fra nogen anden end Allah, ville de have fundet megen uoverensstemmelse i den.” [al-Nisā, 4:82]

Idet, at den er fri for fejl og uoverensstemmelser, er det et bevis på, at den er fra Allah.

Koranen er nemlig beskyttet fra Allah, den kan hverken ændres eller laves om på. Den samme Koran, der blev åbenbaret for profeten, har profetens sahabah (ledsagere) lært og videregivet. Det er præcis de samme åbenbaringer, vi læser op i dag. Millioner af mennesker verden over har mestret, at lære Koranen ordret udenad uden at tilføje ændringer eller lignende. En person i øst reciterer Koranen præcis på samme måde, som en person i Vesten gør. Der er ingen bog i verden, som er husket udenad af millioner af mennesker og præcist ordret, som det er blevet gjort med Koranen. Allah siger:

”Vi har sendt påmindelsen ned (koranen), og Vi beskytter den.” [al-Hijr 15:9]

Allerede her ved vi, at Koranen er i sig selv fuldkommen unik. Ydermere er, hvad Koranen bærer af videnskabelige mirakler i sig. Koranen indeholder videnskabelige beviser og mirakler, som blev nedsendt for ca. 1500 år tilbage, da den moderne teknologi og videnskab ikke var til. På dét tidspunkt blev mennesket givet en viden om dens eksistens på en måde, som kun dens Skaber kunne kende til. Det kan kun være Allah, som har skabt alt, som kan have fortalt dette til Profeten (må Allahs velsignelser og fred være med ham), som har videregivet os den viden. Et eksempel er, hvordan man først i nyere tid har opdaget, hvordan et foster bliver dannet i livmoderen og går gennem forskellige stadier til den bliver til et levende menneske. Denne viden var givet i Koranen længe før. Man kan læse mere om det i forskellige bøger, der bekræfter de videnskabelige beviser i Koranen, heriblandt ”Koranen og Den Moderne Videnskab.”

Det er ikke kun muslimer, som har kastet deres blik ind i Koranen og har bekræftet dette. Dr. Maurice Bucaille skrev i sin bog "Le Coran et la science moderne" efter en helt objektiv undersøgelse af Koranen, at i lyset af den moderne videnskab, så må vi erkende, at der er overensstemmelse imellem de to, som det allerede er blevet bemærket flere gange. Vi må anse det for utænkeligt for et menneske på Muhammeds tid at have været ophavsmand til sådanne udsagn på baggrund af den viden, der fandtes på hans tid. Det er bl.a. sådanne iagttagelser, der gør Koranen enestående og tvinger den objektive videnskabsmand til at erkende, at han ikke kan komme med en forklaring, der udelukkende bygger på materialistiske ræsonnementer.

Denne koran og dets evige mirakel er også bevis på, at Profeten Muhammad (må Allahs velsignelser og fred være med ham) er Allahs sendebud og profet. Profeten Muhammad var nemlig analfabet. Han kunne hverken læse eller skrive, men han kom med en bog, der var så smuk og unik i sproget, som gør det umuligt for nogen at påstå, at Muhammed (må Allahs fred og velsignelser være med ham) havde skrevet koranen. Allah siger:

”Du har ikke læst nogen bog før denne, ej heller har du skrevet en med hånden; i så fald ville løgnerne have tvivlet.” [al-Saff 61:6]

et kunne have bragt mennesket i tvivl, hvis profeten kunne læse eller skrive, men sådan forholdt omstændighederne sig ikke for profeten.

Hvad angår Allahs Sendebuds sunnah (udsagn og sædvane), som er den anden kilde til den islamiske shari’ah, så er den blevet bevaret af troværdige fromme mænd. De brugte deres liv på at samle disse overleveringer og undersøge dem for at skille de tvivlsomme fra de autentiske. De islamiske principper, han kom med, var sandfærdige, gode og gyldige til ethvert sted og ethvert tidspunkt. De gode og velsignede resultater af Islam i praksis, som eksempelvist anbefalingen om ikke at sove på maven, da der er mange ulemper og risiko ved det, har selv danske forskere været enige i. Det bevidner, at det, han kom med, virkelig var en åbenbaring fra Allah alene, Ophøjet som Han er.

Der er flere talrige eksempler på, at profeten Muhammad var et eksempel på, hvordan budskabet fra Allah skulle leves også i praktisk forstand. Noget så simpelt, som hans ordre om at børste tænder med siwāk (træ) dengang, har videnskaben i dag bevist flere fordele ved. Der er mange andre eksempler på profetens sædvaner, som kan læses i bøgerne.

Mennesket kan ikke frembringe love som de, der står i Islam, der dækker alle livets aspekter. Det dækker over forretning, ægteskab, social adfærd, politik, tilbedelse osv.. Hvordan skulle en analfabet frembringe et livssystem uden en viden fra, Hvem der har givet livet et system? Profeten Muhammad var ikke en mand, der talte ud fra egen mening og ud fra, hvad han selv mente, var korrekt. Han blev vejledt fra Allah til menneskeheden, også for vores vegne i dag, vores menneskehed, så den kan leve i harmoni med, hvad Allah har skabt os til – både hvad angår dette liv og i det næste.

Og Allah ved bedst.

 :heart2: :heart2: :heart2:


Sider: 1 ... 5 6 [7]