Vis indlæg

Denne sektion tillader dig at se alle indlæg oprettet af dette medlem. Bemærk at du kun kan se indlæg der er oprettet i områder du i øjeblikket har adgang til.


Beskeder - anti-rød.

Sider: [1] 2 3 ... 112
1
Fri Debat / Sv: Ugeaviser / Søndagsavisen / reklamer ...
« Dato: I dag ved 05:16:59 pm »
Jeg har broderet min postkasse med klistermærker, men får alligevel alt muligt bras til papircontaineren.

Elendig ordning og styring.

2
Fri Debat / Sv: Om eliten
« Dato: I dag ved 05:07:01 pm »
Ja jeg ønsker der er sikkerhed for lønmodtagerne i det offentlige automatisk følger det private arbejdsmarked.

Og

Citér
De offentlige lønninger må ikke påvirkes af politikere  :dash2:

Når lønningerne på det offentlige skal følge det private, så er det sq da kun muligt gennem påvirkninger fra politisk side. Du modsiger hele tiden sig selv. Du sidder i et dybt hul af selvmodsigelser.

Citér
Jeg har bøjet det i neon for dig, jeg ønsker et bredere forum når der pågår overenskomstforhandlinger på danskernes fælles sag, .................. .

Kors i hytten! Hvem skulle dette "bredere forum" bestå af, andre end arbejdsmarkedets parter? Jeg tror begge parter meget inderligt ber sig fritaget for dit bredere forum.


De offentlige lønninger må ikke påvirkes af politikere  :dash2:

Citatfusk af Carlo, da det er taget ud af kontekst.
Men løgn og manipulation er socialisters varemærke.

3
Fri Debat / Sv: Anti-rød forvirrer sig selv
« Dato: I dag ved 05:03:58 pm »
Arbejdsmarkedet styrer sig selv gennem frivillige aftaler.

Det gælder også Arbejdsretten, som der nok er lovgivet om, men hvor indholdet, som Arbejdsretten dømmer efter - kald det Arbejdsrettens “lovstof”, om du vil - er frivillige aftaler (overenskomster og hovedaftalen)

Det er altså i hovedsagen uden for Folketingets kontrol.

Anti vil i stedet have Folketinget til at sikre lønmodtagernes rettigheder gennem lovgivnningen - men han er for dum til at se, at det flytter ansvaret over til den statslige elite, at folketinget og akademikerne i ministerierne overtager ansvaret for arbejdsmarkedet.Oversigt over ansættelsesretlige love
Et gennemgående kendetegn ved de ansættelsesretlige love er, at beskytter lønmodtagerne på arbejdsmarkedet på forskellig vis og inden for forskellige dele af deres ansættelsesforhold. Mange af lovene indeholder pligter for arbejdsgiverne, men også pligter for lønmodtagerne.

Aktieoptionsloven   
Loven regulerer ordninger, der giver en lønmodtager ret til at købe eller tegne aktier og anparter som led i et ansættelsesforhold.

Ansættelsesbevisloven 
Loven sikrer, at alle lønmodtagere, som arbejder mere end otte timer om ugen i mere end en måned, kan få oplysninger fra arbejdsgiveren om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet skriftligt.

ATP-loven   
Loven indeholder regler om ATP, som står for sagsbehandlingen ved udbetaling af folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelser.

Barselsloven   
Loven indeholder regler om mulighederne for at få barselsorlov, hvor meget barselsorlov man kan holde, hvordan den kan holdes og retten til barselsdagpenge.
Barseludligningsloven   Loven sikrer, at private arbejdsgivere hvert år skal betale et bidrag per lønmodtager til den obligatoriske barseludligningsordning, medmindre de er omfattet af en anden godkendt barselsudligningsordning.
Bekendtgørelse af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet   Loven indeholder regler om arbejdstid for lønmodtagere, som ikke er dækket af tilsvarende regler ved kollektiv overenskomst.

DeltidslovenLoven sikrer, at der ikke sker uberettiget forskelsbehandling af deltidsansatte i forhold til fuldtidsansatte. Derudover har loven til formål at lette muligheden for deltidsarbejde.
Ferieloven   Loven sikrer lønmodtageres grundlæggende ferierettigheder i forbindelse med optjening og afholdelse af ferie.

Foreningsfrihedsloven   
Loven sikrer, at der ikke må lægges vægt på foreningsforhold, når en person skal ansættes eller afskediges.

Forligsmandsloven   
Loven indeholder regler for forligsmændenes ageren i mægling i arbejdsstridigheder mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.

Forskelsbehandlingsloven   
Loven forbyder forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Funktionærloven   
Loven fastsætter regler for funktionærers ansættelsesforhold, fx om opsigelse, løn under sygdom og fratrædelsesgodtgørelse.

Helbredsoplysningsloven   
Loven sikrer, at helbredsoplysninger ikke anvendes til at begrænse lønmodtageres muligheder for at opnå eller bevare ansættelse.

LD-loven   
I lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) er det fastlagt, hvem der har ret til udbetaling af indestående i LD og hvornår.

LG-loven   
Lov om Lønmodtagernes Garantifond (LG) sikrer lønmodtagernes krav på løn m.v. fx i tilfælde af arbejdsgivers konkurs, død, virksomhedens ophør.

Ligebehandlingsloven
Loven sikrer, at der ikke finder forskelsbehandling sted på grund af køn.

Ligelønsloven   
Loven sikrer, at der ikke er lønmæssig forskelsbehandling grundet køn. En arbejdsgiver skal derfor yde lige løn for mænd og kvinder, hvis arbejdet tillægges samme værdi.

Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere, der udfører grænseoverskridende tjenester i jernbanesektoren   

Loven indeholder regler for mobile arbejdstagere, der udfører grænseoverskridende tjenester i jernbanesektoren. Fx rettigheder og regler for natarbejde, hviletid og pauser.

Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransporten   
Loven indeholder regler for mobile lønmodtagere, der deltager i vejtransportaktiviteter. Fx om maksimal ugentlig arbejdstid og pauser.

Lov om europæiske samarbejdsudvalg
Loven forbedrer lønmodtagerenes muligheder for information og høring om spørgsmål, der berører virksomheder i flere lande.

Lov om information og høring af lønmodtagere   
Loven sikrer, at lønmodtagere informeres  om spørgsmål af væsentlig betydning for deres ansættelse og kan komme med  tilkendegivelser herom.

Lov om lønmodtagers ret til fravær af særlige familiemæssige årsager   
Loven indeholder regler om lønmodtagers ret til fravær fra arbejdet ved særlige familiemæssige årsager blandt andet i tilfælde af sygdom eller ulykke.

Lov om medarbejderindflydelse i SE-selskaber   
Loven indeholder regler om medarbejderrepræsentation, der skal sikre medarbejdernes indflydelse gennem information, høring og medbestemmelse.

Lov om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber   
Loven indeholder regler om medarbejderrepræsentation, der skal sikre medarbejdernes indflydelse gennem information, høring og medbestemmelse.

Lov om tidsbegrænset ansættelse   
Loven indeholder regler, der skal forbedre kvaliteten af tidsbegrænsede ansættelser.

Lov om udstationering af lønmodtagere   
Loven gælder udstationerede lønmodtagere, som midlertidigt udfører arbejde i Danmark.

Lov om ændring af lov om ligebehandlingsnævnet   
Loven indeholder regler om, at ligebehandlingsnævnet skal kunne behandle en klage, hvis klager har en individuel og aktuel interesse i den konkrete sag.

Medhjælperloven   
Loven sikrer, at det er muligt for lønmodtageren at få kost og logi som en del af lønnen.

Vikarloven   
Loven sikrer vikarer forskellige rettigheder og indeholder blandt andet et princip om ligebehandling i forhold til fastansatte på en brugervirksomhed.

Virksomhedsoverdragelsesloven   
Loven sikrer beskyttelse af lønmodtageren, hvis virksomheden fx bliver solgt. Loven bygger på et princip om, at lønmodtagere bevarer de rettigheder, som de har inden overdragelsen.

Værnepligtsorlovsloven   
Loven sikrer, at lønmodtagere ikke kan afskediges på grund af værnepligt eller anden tjeneste. Dette gælder kun lønmodtagere, der har været ansat minimum 9 måneder i samme virksomhed og arbejder mere end 8 timer om ugen.Den danske model
Den danske arbejdsmarkedsmodel bygger på en arbejdsdeling mellem staten og arbejdsmarkedets parter. Parternes store indflydelse på beskæftigelsespolitikken, løn- og arbejdsvilkår er noget særligt for den danske arbejdsmarkedsmodel.

4
Politik / Sv: Forlig eller farce
« Dato: I dag ved 01:21:40 pm »
Hvad skal man svare på det, når man bliver rundtosset af at læse det?"søde Carlo"
Du skal slet ikke svare, men indse dine evner ikke rækker. Ikke for at genere dig personligt, men for du kan se dine sporadiske meninger er ude i hampen. Samfundet er bedst tjent med at være foruden.

5
Fri Debat / Sv: Om eliten
« Dato: I dag ved 01:19:46 pm »
Det er jo sådan i dag, at arbejdsmarkedets parter styrer arbejdsmarkedet. Der kan forekomme regeringsindgreb i overenskomster - men i det store og hele styrer arbejdsmarkedets organisationer selv deres område.

Det vil anti ændre, så eliten i ministerierne kommer til at styre arbejdsmarkedet.

Det handler især om, at anti vil have sikret rettighederne gennem lovgivningen (og ikke gennem aftaler på arbejdsmarkedet) - og lovgivning er den statslige elites område - men man ser det også i antis kommentarer til den aktuelle konflikt.Det er meget stærkt forenklet af dig (med vilje)

Der er allerede love om løn og arbejdsforhold til din orientering. Det kan ikke være anderledes.
Ja jeg ønsker der er sikkerhed for lønmodtagerne i det offentlige automatisk følger det private arbejdsmarked. Hundeslagsmålet som du ønsker, kan du have for dig selv. Nogen er trods alt mere civiliseret.

Du skriver.
"Det vil anti ændre, så eliten i ministerierne kommer til at styre arbejdsmarkedet."

Jeg ved ikke hvorfor du lyver uafbrudt. (måske er du bare for dum)
Jeg har ingen ønske om ministerierne "styrer arbejdsmarkedet"  men er heller ikke så naiv og snotdum jeg ikke ved regering/ministerier ER arbejdsgiver, og derfor er naturligt repræsenteret ved forhandlingerne. Vil du virkeligt lave det om- ja åbenbart - hvilket er kugleskørt.
De offentlige lønninger må ikke påvirkes af politikere  :dash2:

Jeg har bøjet det i neon for dig, jeg ønsker et bredere forum når der pågår overenskomstforhandlinger på danskernes fælles sag, nemlig hvad skal lønnen og dermed skatterne være.
Du vil holde danske skatteyderne ude i mørket. Jamen det vil jeg ikke. Derfor ønsker jeg et andet system.
Så kan du holde dig til dit "nordkorea system"  som det minder om.

6
Politik / Forlig eller farce
« Dato: I dag ved 12:52:28 pm »
Efter en heftig debat med anklageren slår det mig socialister ikke ønsker at basere sig meget på logik. For dem drejer det sig om det emotionelle.
At der er et system med ledere man kan følge i tykt og tyndt, alt efter hvad der siges på bjerget.
Man ledes til at tro, og gøre det som alle andre gør.
Det virker noget kultagtigt.


Som her:
https://www.youtube.com/watch?v=w7J2Nnl7Ano

Det er ligegyldigt hvad hun siger. Om det er det ene eller det andet. Vi må forstå det er sådan det er, og det er et storslået system der har opnået utrolige resultater, ikke mindst p.g.a ideologien som udøves af de kære ledere til bedste for folket, der er overstrømmende af begejstring.
Om det er logisk eller ej, sandt eller falsk, er helt ligegyldigt. Bare følelserne er i kog.
Med reference til overenskomstforhandlingerne. Nogen får ligefrem en rus af diskusionerne og balladen. Noget man vemodigt senere vil huske som myter om helte og skurke. Om de store sejre.
Det stof martyrer skabes af.


Folkets avis skriver:
(det er lidt langt, men ret interessant)

Der er en særlig gruppe mennesker, som trives med det de kalder "forhandlinger".
Med mellemrum ser man hvordan det foregår i forhold til overenskomster, regeringsdannelse, finanslov og så videre.
"Forhandlinger" består af at snyde modparten, så vedkommende ikke forstår det før det er for sent eller så det er nødvendigt for vedkommende at holde masken for ikke at tabe prestige.
Spin, løgn, snyd, læk, pression og pludselige handlinger - er altsammen forsøg på at skaffe sig selv en særlig fordelagtig position - for at få sit eget projekt igennem.
Igennem årevis præparerer man sit bagland, så de er klar til skuespillet.

Man fremfører løgne, som var de sandhed, man holder oplysninger tilbage, man taler de rigtige efter munden, så de ikke får mistanke om hvad man snart vil gøre.

Der er så mange måder at forsøge at skaffe sig det man vil have:
Man trætter modstanderen i håbet om at de vil handle overilet.
Man planter historier, som de tvinges til at forholde sig til.
Man kommer med ublu krav man godt ved, at man ikke får igennem - for på den måde at "opbruge" modpartens vilje og evne til at sige nej.
Små psykologiske tricks udtænkes og vogtes over, som var det særlig "magisk" og "hemmelig" viden.

Alle voksne mennesker ved hvad der foregår.
Og ingen har nosserne til at skære igennem og stoppe skolegården og barnagtigheden!
Den er ophøjet til værdig til at være med til at afgøre fremtiden for alle landets borgere.
Og det sidste er i virkeligheden det største illusionstrick af dem alle:

Det er lykkedes at bilde befolkningen ind, at det er nødvendigt med alle disse små uhæderlige tricks og numre - og at det er en ærlig sag, at "sådan er det".
Det er også lykkedes at bilde folk ind, at man er naiv, hvis man tror at det kunne være anderledes.

Men den eneste grund til, at politik ikke kan foregå på en begavet måde - er at hele det politiske område (inklusive overenskomster) er domineret af ambitiøse mellembegavede mennesker, som nødig slipper taget og undværer de små uhæderlige tricks, som de benytter til at manipulere med - så de kan komme til fadet.
Den gode vilje må først komme til allersidst, når man er ved at være udmattet og erkender, at det skader en mere at stå fast på sit, end at give sig.

Vi har simpelthen konstrueret et system - der æder sin egen fordel op, fordi man har givet efter for dem der nægter at indse sandheden. Det er dem der leder landet; de mellembegavede og snu mennesker, som lever højt på at have et lukket sind.7
Fri Debat / Sv: Anti-røds univers
« Dato: I dag ved 12:09:02 pm »
Jeg ser vi har en typisk situation hvor socialisterne ikke vil se virkeligheden, men kun glansbillederne. Den indoktrinerede propaganda er deres tro og fagbosser deres præster.

deres trosbekendelse er:
"hvis dette er fakta - så benægter jeg fakta"


Vi kommer ikke videre når man ikke vil acceptere 2+2=4 som billede på hvad der foregår.


Lad mig stille et retorisk spørgsmål (jeg får alligevel aldrig et logisk svar)

A) Løn fremkommer ved man tager et arbejde som en arbejdsgiver ønsker ud betale en vis løn for.
B) Løn fremkommer ved en lønmodtager har brug for penge, stiller krav, og eventuelt strejker.

Hvilken af de to påstande er korrekt.

Næste:
A) At arbejde og producere skaber købekraft og dermed velstand for den løn man får.
B) Strejker og blokader skaber købekraft og dermed velstand.

Det siger vist sig selv.
Er løn noget der bestemmes ved man "ryster en pose" og trækker et tal op.
Eller hænger det sammen med hvad nogen mennesker bestemmer sig til.

Havkatten  i hyttefadet er akademikere ansætter akademikere. Så når der er tale om skattelettelser får de altid de største, med venstrefløjen som stiltiende går med.
Med lønninger er det præcis det samme, sådan som systemet er nu, med fagforeninger og arbejdsgiverforeninger.

Et supermarked fastsætter selv priserne, hvilket ser ud til at falde nogen for brystet.
Priserne skal åbenbart fastsættes af en slags fagforening. Ja hvorfor ikke når lønnen åbenbart også skal fastsættes af en fagforening.
Ligegyldigt hvordan man end vender og drejer det, er det mennesker der fastsætter lønnen. Det afgørende er nok formen -metoderne - for fastsættelsen.


Man vil ikke have eliten - hvem det så er - til at bestemme lønnen, men man vil slet ikke have en fri forhandling uden pression og med et demokratisk element, når det drejer sig om det offentlige.

Man vil både blæse og have mel i munden, og alligevel ikke. Forstå det hvem der kan.
8
Fri Debat / Sv: Ugeaviser / Søndagsavisen / reklamer ...
« Dato: I dag ved 11:14:29 am »
PU

Ja, det er lidt mærkeligt  :smile1: at et "Nej tak" og så kan man alligevel - få reklamer...  jeg har valgt nogle få reklamer f.eks. Bilka og Netto med flere.. men det giver jo ekstra arbejde, til uddelerne, da den ene vil have de reklamer, og deres naboer - nogen andre reklamer..

Jeg mener det er posten der kommer med Ugeaviserne - nogen af dem... men postkassen har været tom længe...

Søndagsavisen  plejer at komme, samen med reklamerne - indtil det helt hørte op, slog han onsdags reklamerne sammen med fredag og Søndagsavisen.

Jeg syntes bare det er mærkeligt, at jeg samtidig med dette problem, pludselig får det klistermærke - et år forsinket  :dash2:


Mange ting fungerer dårligt i vort samfund.
Dette er blot en af dem. Du kan godt regne med det bliver værre stille og roligt.

Da du var ung, blev man stillet mere til ansvar, var mindre forkælet, mere pligtopfyldende.

9
Fri Debat / Sv: Anti-røds univers
« Dato: April 22, 2018, 09:34:51 pm »
Hvis der kommer strejke som er anklagerens metode, vil der med 100% garanti komme et regeringsindgreb (diktat fra eliten) som anklageren siger han er imod.

Hold op, hvor er du d.. anklager.


Der når nok ikke engang at komme lockout før det sker.


Der er ikke noget at sige til Danmark er plaget af alle mulige dårligdomme, lige fra kriminalitet og vold til bunker af fejl og budgetoverskridelser, når vi har jer.

Selv din leder i socialdemokratiet vil gribe ind. Hun er forresten akademiker og får eliteløn.

10
Fri Debat / Sv: Anti-røds univers
« Dato: April 22, 2018, 08:48:17 pm »
Konsekvensen af mine holdninger er lønmodtagernes løn- og arbejdsvilkår  afgøres af flere parter, herunder et demokratisk element.

Men du synes det er bedre eliten indenfor fagbevægelsen bruger pression som strejker, blokader,
En totalitær elite der udgøres af en meget lille persongruppe der afgør hundredtusinder af menneskers løn og arbejdsvilkår.  Der vil strejke uden ophør, hvis det var muligt, uanset konsekvens for lønmodtageren og samfundet.
Der aktiverer nyttige idioter til at råbe og skrige i noget der ligner massepsykose.**Den danske ordbog:
fælles, ukritisk og følelsesladet opførsel hos en større gruppe mennesker på én gang typisk som følge af fanatisk religiøs eller politisk propaganda.

Man ser ikke staten - politikerne - møder op med faner og bannere, hvor de råber og skriger.


OK - jeg er klar over du er socialist og du ikke kan andet.
Du besvarer ikke spørgmål, da du er skakmat.
Du ved i socialister er fastlåst i kæft tridt og retning. Der er altid et element af tvang.

Jeg er noget mere civiliseret og afbalanceret. Og ønsker ikke konflikter danskere imellem.

ps.
Selvom det er hårdt og yderst skadeligt, kunne jeg godt tænke mig i fik lov til at køre linen ud, indtil folket indså hvad jeres metoder indebar.

Man kunne også give jer hvad i peger på, og lade inflationen tordne derudaf. Så skulle du se arbejdsløshed, og faldende levestandard.
Det er altid følger lige i hælene på uhæmmet socialisme.


Du tror det giver velfærd ikke at arbejde (strejke), det tror jeg så ikke. Jeg tror det giver velfærd at arbejde og producere.

11
Fri Debat / Sv: Anti-røds univers
« Dato: April 22, 2018, 05:43:43 pm »
Ps. jeg har givet udtryk for jeg finder fagforeninger overflødige, hvis der laves en ordentlig lovgivning.

Og hvem skulle lave den lovgivning?

Og, øhhhhhhhh, vi har haft et fagretligt system i Danmark siden 1899. Hvad kan være bedre?

Citér
Jeg har aldrig talt for at forbyde lovlydige foreninger, ................

Nej, men et forbud, og dikterede overenskomster, ville være konsekvensen af dine opfattelser, som du giver dem til kende her.

Citér
Det ved han godt er umuligt. Derfor griber han til løgn uafbrudt.

Ikke noget at sige til at han bliver forvirret af alle dine selvmodsigelser her. Jeg er ihvertfald helt rundt på gulvet. Men du er nu meget sjov.Carlo.
Du er ikke den kvikkeste ved tavlen, selvom du forsøger.

Jeg ved dårligt om jeg gider, men allright.

Du skriver.
Og hvem skulle lave den lovgivning?


Ja hvem tror du.
Det skulle vel aldrig være folketinget. Til din orientering, og det kommer sikkert bag på dig, så har folketinget lavet en del arbejdsmarkedslove, som for eks. funktionærloven, ferieloven osv.

I anti-rød samfundet ville man lave love der sikrede lønmodtageren endnu mere.
(jeg ved godt det rager dig en høstblomst)

Man ville for eks heller aldrig, som socialdemokraterne gjorde, give tilladelse til det kan vælte ind med fremmedarbejdere fra Polen og Rumænien.
Der er over 100.000 fremmedarbejdere der tager arbejdet fra danskere .
Men den slags tænker i socialister nok ikke over. Du ved det er svært at tænke, især for socialister.


12
Fri Debat / Sv: Anti-røds univers
« Dato: April 22, 2018, 04:20:36 pm »
Anklageren skriver:

"Selv en åndssvag kan regne ud, hvad man får, hvis man afskaffer fagforeningerne som vi kender dem, som du var krævet hundredvis af gange."

Anti-rød.'
Det er løgn anklager, og du ved det.

Jeg skrev:
Citat fra: Anti-rød efter Juni 06, 2016, 12:27:49 pm
Jeg har aldrig været imod fagforeninger, eller skrevet noget imod dem. Mod fagforeningspampere ja, og det med god grund. Du derimod har skrevet imod fagforeninger, hvis farven var gul.


Igen har jeg afsløret anklageren som løgner. Måske han som socialist anser løgn for at være sandhed.
Manden er totalt indoktrineret og hjernevasket, ligesom i romanen "1984"


Ps. jeg har givet udtryk for jeg finder fagforeninger overflødige, hvis der laves en ordentlig lovgivning. Jeg har aldrig talt for at forbyde lovlydige foreninger, uanset farve, og anklageren skal være hjertelig velkommen som altid, til at citere mig for det modsatte.

Det ved han godt er umuligt. Derfor griber han til løgn uafbrudt.

13
Fri Debat / Sv: Anti-røds univers
« Dato: April 22, 2018, 04:01:44 pm »
Gubbi skrev for nylig: “Lønnen skal ikke DIKTERES men forhandles på plads af begge parter. Hvordan kan du mene at det er kontroversielt?

Til det svarede anti-rød: “Hvem skal bestemme prisen i supermarkedet?
Skal kunderne der er medlem af en selvbestaltet kundeforening, eller skal supermarkedet.”

Citater slut

Her giver anti-rød tydelig udtryk for, at eliten skal styre lønningerne (supermarkedet skal bestemme priserne i den sammenligning, som Gubbi lavede).

Det har anti-rød skrevet om mange gange - både i kritikken af at fagforeningerne forsøger at stille magt bag deres ønsker, og i lovprisningen af de gule fagforeninger.

Hvis fagforeningerne ikke gør andet for at sætte sine krav igennem, end at appellere til Lars Båthorns (cand.jur) gode vilje - så vælger han selvfølgelig skattelettelser.

Det er anti-rød politik i praksis - eliten styrer lønmodtageres vilkår.

Vi andre synes jo ikke, man kan komme langt med at forestille sig en statsminister, som er et fantasivæsen - når vi har Lars Løkke (cand.jur).


Du er jo sygelig, når du bliver ved med at køre i ring.
Du skriver:
"Her giver anti-rød tydelig udtryk for, at eliten skal styre lønningerne (supermarkedet skal bestemme priserne i den sammenligning, som Gubbi lavede)."

Gider du godt citere, hvor jeg giver udtryk for eliten skal styre lønningerne.
Det er dig der vil have det. Eliten er her fagforeningsbosserne.
Eller du mener måske fagforeningerne skal afstå fra strejker. ?
Som er det magtmiddel de bruger for at gennemtrumfe deres styring af lønningerne.
Er det sandt anklager.

Hvorfor besvarer du aldrig mine spørgsmål. Er det fordi du er klar over du er afsløret.14
Fri Debat / Sv: Kære anti-rød
« Dato: April 22, 2018, 03:55:47 pm »
Jeg har mange gange forklaret tydeligt hvad jeg mener. At det så gør op med en uciviliseret og primitiv socialisme ............. ...

Og hvordan vil du så gøre op med uciviliseret og primitiv socialisme? Der er mange der har prøvet. I Latinamerika er der f eks dødspatruljer, og de er på konstant overarbejde med nogen der sætter sig op. I Nazityskland fik de dem alle i KZ-lejr, men så tabte de krigen og var lige vidt.

.

Citér
Ikke alle er medlem af en forening, og ingen - jeg gentager - ingen skal tvinges til at strejke, mod deres vilje som du vil have.

Hvis vi nu "tvinger" dem alligevel. Hvad vil du gøre?

Citér
Der skal naturligvis aftales en løn.
Hvad du ikke fatter ser det ud til, fordi du er så helvedes indoktrineret, er ingen arbejdsgiver skal tvinges. Løn skal aftales.

Dvs arbejdsgiverne skal have frit spil?

Og hvis arbejdsgiveren er urimelig? Ultimativt vil han have at man arbejder gratis og lønnen er en skål futmælk?Svar mig på hvorfor en folkeskolelærer skal tjene så meget mere end en sosuassistent.
Lad nu være med at vise billeder af solnedgange, husdyr, eller andet idiotisk, Svar på spørgsmålet.Grundloven
§ 78
Stk. 1. Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.

Stk. 2. Foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.


15
Fri Debat / Sv: Anti-røds univers
« Dato: April 22, 2018, 02:44:59 pm »
Hvordan kan det være det hårdeste, mest slidsomme, ulækre arbejde er det dårligst betalte.
Sosiassistenter, rengøring.
Og det mere behagelige, rene og pæne, ikke fysisk hårde arbejde er meget bedre betalt?
Folkeskolelærere, ledere.

Jeg spørger bare ?

Sider: [1] 2 3 ... 112